20 май 2012 ~ 10 Коментара

Видове визи. Издаване на визи за чужденци

Share Button

Преди да прочетете как да си издадете българска виза, прочетете това, за да разберете дали такава Ви е необходима, за да посетите краткосрочно страната.

Според закона за чужденците в Република България:

Чл. 9б. (Нов – ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Виза се издава под формата на единен визов стикер по образец на Европейския съюз и е валидна само с редовния документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, в който или към който е положена.

Чл. 9г. (Нов – ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Визите се издават от дипломатическите и консулските представителства на Република България.

Чл. 9д. (Нов – ДВ, бр. 29 от 2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) По изключение, когато това се налага от държавния интерес или от извънредни обстоятелства, органите за граничен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове, могат да издават еднократни визи за транзитно преминаване със срок до два дни, ако друго не е предвидено в международен договор и за краткосрочно пребиваване със срок до 15 дни. За издадените визи незабавно се уведомява Държавна агенция „Национална сигурност“.

Редът за издаване на визи се определя от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим /НУРИВОВР/.

Видове визи:

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Видът на визата се определя от целта, за която се издава.

(2) Видовете визи са:

1. за летищен транзит (виза вид „А“);

3. за краткосрочно пребиваване и транзитно преминаване (виза вид „C“);

4. за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“).

Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Виза за летищен транзит се издава на чужденец, който пристига с въздухоплавателно средство от една държава и пребивава в международната транзитна зона на летище на територията на Република България с цел да продължи пътуването си с първия следващ полет за друга държава.

(2) Чужденец, пътуващ с виза за летищен транзит, се смята за недопуснат на територията на Република България.

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) Виза за краткосрочно пребиваване се издава на чужденец с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване на територията на Република България.

(2) Визата за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване е с продължителност на пребиваването на територията на Република България до два дни, ако не е предвидено друго в международен договор, и се издава на чужденец, който влиза в Република България и напуска територията й на път от една държава за друга държава. Общата продължителност на пребиваването с такава виза не може да надхвърля три месеца в рамките на всеки 6-месечен период считано от датата на първото влизане на територията на Република България.

(3) Визата за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване е с продължителност не повече от три месеца в рамките на всеки 6-месечен период считано от датата на първото влизане на територията на Република България.

(4) Визата за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена за еднократно, двукратно или многократно влизане.

(5) Срокът на валидност на визата и продължителността на разрешеното пребиваване се определя въз основа на извършената проверка на условията за влизане и оценката на риска при разглеждане на заявлението за виза. Срокът на валидността на визата не може да надхвърля 5 години.

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България.

(2) Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година и с право на пребиваване до 360 дни може да бъде издадена на чужденци, които извършват научни изследвания или са студенти по програми за обучение до една учебна година, специализанти или стажанти, чужденци, командировани от чуждестранен работодател за изпълнение на конкретни задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги, както и на чужденци, командировани от чуждестранен работодател за осъществяване на инвестиции, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

(3) Визата за дългосрочно пребиваване дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност.

(4) Визата за дългосрочно пребиваване се анулира при издаване на разрешение за пребиваване от органите за административен контрол на чужденците.

Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Притежаването на виза не може да бъде единствено основание за влизане и пребиваване в Република България.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Органите за граничен контрол могат да не допуснат влизането в Република България на чужденец, притежаващ виза, в случаите по чл. 10, ал. 1 или при неизпълнение на изискванията на чл. 19.

(3) На чужденец, на който е отказано влизане, органите за граничен контрол връчват единен формуляр по образец на Европейския съюз, в който са отразени причините за недопускането му на територията на страната. Образецът на формуляра се утвърждава с акт на Министерския съвет.

(4) Органите за граничен контрол и службите за административен контрол на чужденците могат да анулират издадена виза, да намалят броя на разрешените влизания и срока на пребиваване при неизпълнение на изискванията на този закон и по реда, определен с акт на Министерския съвет. В тези случаи незабавно се уведомява Министерството на външните работи.

(5) Министерството на външните работи и дипломатическите и консулските представителства могат да анулират издадена виза, да намалят броя на разрешените влизания или срока на пребиваване при неизпълнение на изискванията на този закон и по ред, определен с акт на Министерския съвет.

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава:

1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима;

2. достатъчно средства за осигуряване на издръжката си според продължителността и условията на престоя в Република България, както и за завръщане в държавата по постоянното си пребиваване или за преминаване през Република България;

3. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) медицинска застраховка и други застраховки, когато такива се изискват;

4. покана по образец, когато такава се изисква;

5. други документи, доказващи целта на пътуването.

(2) Размерът на финансовите средства по ал. 1, т. 2, минималните застрахователни суми по ал. 1, т. 3, образецът на поканата и документите по ал. 1, т. 5 се определят с акт на Министерския съвет.

Кандидатстване за виза и необходими документи, прилагане към заявлението за виза, според НУРИВОВР:

Условия и ред за подаване на заявления за издаване на визи
Чл. 11. (1) Министерството на външните работи и дипломатическите и консулските представителства на Република България осигуряват безплатна и общественодостъпна информация за условията и реда за подаване на заявления за издаване на визи.
(2) Министерството на външните работи предоставя информацията на български и английски език, а дипломатическите и консулските представителства – на официалния език на страната на тяхната акредитация и на един от международните езици на ООН.
(3) Заявлението за издаване на виза се подава в дипломатическото или консулското представителство в държавата, в която гражданинът на трета страна пребивава на законно основание, а в случаите по чл. 10, ал. 2 – пред органите за граничен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове.
(4) Заявлението за издаване на виза за дългосрочно пребиваване се подава само в дипломатическите и консулските представителства по постоянното местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянното местоживеене на кандидата.
(5) Кандидатите за виза по ал. 4, които пребивават на законно основание в трета държава, различна от държавата на постоянното им местоживеене, могат по изключение да подадат заявление в тази трета страна след обосноваване на причините за това и ако завръщането им в страната по постоянно местоживеене е гарантирано.
(6) В хуманитарни и нетърпящи отлагане случаи заявление за издаване на виза може да се подава и в държави извън предвидените в ал. 3 – 5.
Чл. 12. (1) Заявлението за издаване на виза се подава по образец съгласно приложение № 2 не по-рано от 3 месеца преди датата на планираното пътуване, лично или чрез упълномощен представител, с изключение на случаите по хуманитарни причини и в случаите по ал. 3.
(2) Консулското длъжностно лице определя дата и час за подаване на заявлението от кандидата, като по правило срещата се уговаря в срок до 2 седмици от датата, на която е поискана. В надлежно обосновани спешни случаи може да бъде разрешено заявлението да бъде подадено без предварително уговорена среща или същата да се проведе незабавно. Не се прилага изискването за предварително уговорена среща за членовете на семейството на гражданин на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
(3) Кандидатите се явяват лично за подаване на заявлението освен в случаите, когато има сключен договор с външен доставчик на услуги, ползват се услугите на акредитиран търговски посредник или на почетен консул. Изключение от правилото за лично явяване може да се допуска в случаите, когато от кандидата са събрани биометрични данни в предходните 59 месеца.
(4) Изключения от изискването по ал. 3 се допускат, ако не съществуват съмнения за добрите намерения и име на кандидата за виза (bona fide) с оглед на неговата известност.
(5) При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване не се допускат изключения от изискването за лично явяване.
(6) Заявлението за издаване на виза на малолетни или на поставени под запрещение лица се подава от техните законни представители или от изрично упълномощено от тях лице.
(7) Заявлението за издаване на виза на непълнолетни или поставени под ограничено запрещение лица се подписва от тях и се приподписва от техните законни представители, попечители или упълномощено от тях лице.
(8) Членовете на семейството на гражданин на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария не попълват полета № 19, 20, 31, 32 и 33 от образеца за заявление в приложение № 2. Тези кандидати попълват полета 34 и 35 от образеца за заявление в приложение № 2 и представят документи, доказващи семейната връзка.
Документи, прилагани към заявлението за виза
Чл. 13. (1) При подаване на заявление за виза кандидатът представя:
1. редовен документ за задгранично пътуване, който отговаря на следните условия:
а) срокът на валидност изтича най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от територията на Република България или в случай на многократни посещения – след последната планирана дата на отпътуване от територията на Република България; при надлежно обосновани спешни случаи това условие може да не бъде спазено;
б) съдържа най-малко две празни страници;
в) е издаден в рамките на предходните 10 години;
2. фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване за следващите по маршрута държави и за държавата – цел на пътуването, ако такива са необходими;
3. снимка, сканирана или направена в момента на подаване на заявлението;
4. негови десет пръстови отпечатъка, снети по реда на чл. 21;
5. документ за платена визова такса.
(2) В зависимост от целта на пътуването и вида на визата, за която се кандидатства, кандидатът представя в съответствие с Приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс):
а) документи, доказващи целта на пътуването;
б) документи за осигурено настаняване или доказателство за достатъчно средства за покриване на разходите по настаняването;
в) документи, доказващи че кандидатът разполага с достатъчно средства за издръжка както за срока на планирания престой, така и за завръщането си в държавата на произход или пребиваване, или за транзитно преминаване в трета държава, влизането в която е гарантирано за него, или удостоверяващи, че може да придобие тези средства по законен начин;
г) документи, позволяващи да се направи преценка за намерението на кандидата да напусне територията на Република България преди изтичането срока на валидност на визата, за която кандидатства.
(3) Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави – членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария представят доказателства само за семейната връзка или принадлежността им към домакинствата на тези граждани.
Чл. 14. (1) При подаване на заявление за издаване на виза с изключение на виза за летищен транзит кандидатите представят валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целия период на планиран престой или транзитно преминаване с минимален размер на покритие 30 000 евро. Застраховката трябва да може да покрие всички разходи, които може да възникнат във връзка с репатриране по медицински причини, за спешна медицинска помощ и/или болнично лечение по спешност или смърт на територията на Република България. Кандидатите за многократна виза за краткосрочно пребиваване представят застрахователна полица само за периода на първото планирано посещение и подписват декларацията, съдържаща се в заявлението по образец, че са запознати със задължението да притежават застрахователна полица при всяко следващо влизане в Република България.
(2) Кандидатите сключват застраховка в държавата на своето пребиваване. По изключение, когато това е невъзможно, застраховката се сключва в друга държава. В случаите, когато друго лице сключва застраховка от името на кандидата, се прилагат условията, посочени в ал. 1.
Чл. 15. (1) При подаване на заявление за издаване на виза за летищен транзит кандидатът представя документите и информацията по чл. 13, ал. 1, резервация за полет и документи във връзка със следващото пътуване.
(2) Преди издаване на визата за летищен транзит се представя билет и копие от него.
Чл. 16. При подаване на заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване кандидатът представя:
1. документите и информацията по чл. 13, ал. 1 и чл. 14;
2. доказателства за осигурен транспорт за транзитното преминаване и копие на тях и/или доказателства за притежавани финансови средства за продължаване на пътуването;
3. доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за издръжка за всяко транзитно преминаване в размер минимум 50 евро или тяхната равностойност в левове или в друга свободно конвертируема валута, а при транзитно преминаване по суша с управлявано от лицето превозно средство – и допълнителни средства в размер минимум 200 евро или тяхната равностойност в левове или в друга свободно конвертируема валута.
Чл. 17. (1) При подаване на заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване кандидатът представя:
1. документите и информацията по чл. 13, ал. 1 и чл. 14;
2. документи, обосноваващи целта на пътуването, и копия на тях;
3. доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за издръжка в размер минимум 50 евро за всеки ден от поискания със заявлението за виза престой или тяхната равностойност в левове или в друга свободно конвертируема валута, но не по-малко от 500 евро или тяхната равностойност в левове или в друга свободно конвертируема валута, или документ за предплатени туристически услуги;
4. доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за осигуряване на настаняване, но не по-малко от 50 евро за всеки ден от поискания със заявлението за виза престой или тяхната равностойност в левове или в друга свободно конвертируема валута, или документ за предплатени нощувки в туристическо средство за подслон, или покана-декларация от българско физическо или юридическо лице, с която то се задължава да покрие всички възникнали разходи за периода на пребиваване на чужденеца на територията на Република България;
5. доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за напускане на страната, или билет, а при влизане с управлявано от лицето моторно превозно средство – средства в размер най-малко 100 евро или тяхната равностойност в левове или в друга свободно конвертируема валута.
Чл. 18. (1) При подаване на заявление за издаване на виза на границата кандидатът представя:
1. документите и информацията по чл. 13, ал. 1 и чл. 14;
2. документи, обосноваващи целта на пътуването, и копия на тях;
3. доказателства за притежаваните средства за издръжка за периода на пребиваване на територията на Република България, за настаняване и за осигурен транспорт;
4. доказателства за наличието на непредвидими и неотложни причини за влизане, довели до невъзможност да кандидатства за виза предварително.
(2) Когато заявлението за издаване на виза се подава на външната граница, изискването за медицинска застраховка може да не се приложи, в случай че медицинската застраховка за пътуване в чужбина не може да се направи на този граничен контролно-пропускателен пункт или по причини от хуманитарен характер.
Чл. 19. При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване кандидатът представя:
1. документите и информацията по чл. 13, ал. 1 и чл. 14;
2. документи и копия на тях, обосноваващи искането за виза за дългосрочно пребиваване по реда на Закона за чужденците в Република България и на правилника за прилагането му, и за притежаваните финансови средства за издръжка и подслон.
Чл. 20. (1) Освобождават се от задължението да представят доказателства за осигурена издръжка, настаняване и транспорт:
1. членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави – членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария;
2. членовете на семействата на пребиваващи законно в Република България граждани на трети страни, които членове на семейства кандидатстват за издаване на виза с цел събиране на семейство – след представяне на писмено решение за събиране на семейството от директора на дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи (МВР) или директорите на Столична дирекция „Вътрешни работи“/областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (СДВР/ОДМВР), изпратено чрез дирекция „Консулски отношения“ до дипломатическите и консулските представителства на Република България;
3. лицата, кандидатстващи за издаване на виза за дългосрочно пребиваване с цел събиране на семейства във връзка с предоставен статут на бежанец или убежище в Република България – въз основа на писмено решение от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;
4. чужденците – граждани на трети страни, за които е издадено писмено разрешение от Агенцията по заетостта за упражняване на висококвалифицирана заетост за издаване на Синя карта на ЕС, след уведомяване от дирекция „Миграция“ на МВР, изпратено чрез дирекция „Консулски отношения“ до дипломатическите и консулските представителства на Република България;
5. притежателите на дипломатически и служебни паспорти.
(2) Освобождават се от задължението да представят застрахователна полица:
1. притежателите на дипломатически и служебни паспорти;
2. моряците, които отговарят на критериите по Конвенция № 108 на Международната организация по труда, когато подават заявление за издаване на виза за транзитно преминаване на границата;
3. лица, за които предвид общественото им или служебното им положение може да се приеме, че са застраховани или сами могат да поемат възникнали разходи от непредвидени обстоятелства;
4. членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави – членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария.

 

Share Button
Етикети:

10 Отговора по “Видове визи. Издаване на визи за чужденци”

 1. Чавдар Георгиев 19 май 2013 at 16:54 Permalink

  Младоженец съм и съпругата ми е гражданин на Република Южна Африка. В момента се прибра в страната си за издаване на Виза Д. След като се върне в България, с издадена Виза Д, има ли право да посещава страни в Европейския Съюз (с цел туризъм)?

  • Profile photo of Han
   Han 21 май 2013 at 19:23 Permalink

   Здравейте Чавдар!
   Вече отговорихме на въпроса в откритата от Вас тема във форума. Ето и връзка до темата.

 2. Айше Ахмед Аласаад 25 септември 2013 at 11:26 Permalink

  от Айше Ахмед
  Аз съм българска гражданка женена за сириец и той е с българско гражданство,искам да попитам как гласи закона,
  възможно ли е да бъде отказана виза на сирийски гражданин в това положение?

  направихме покана на свекърва ми и зълвата, като свекървата е пенсионер човек а дъщеря и неомъжена на кого да е остави?
  направих ме покани казаха ни да ги занесем в най-близкото посолство в Истанбул чаках ме 2 дни изгониха всички чакащи че са били много. Заминах ме до Анкара чаках ме и там 2дни и половина тъй като работят само 2 часа за да ни пратят при частна фирма която взима още 20 евро на човек само за приемане на документите което е работа на посолството,времената не са за ощетяване на хората а да им се помогне. Не е само това с някакви измислени застраховки на човек излезе по 200евро без разходите. Върнаха паспорта на дъщерята и казаха не е сигорно и за бабата. Мисля че сте много добре запознати с положението там. Искаме законно да влязат за да не са в тежест на държавата но уви.Каква е причината за това отношение към тях тъй като почти всяка година преди са идвали.Искам да попитам кой ще поеме отговорност,ако не дай си боже се случи нещо с тях кой ще носи този товар на гърба си.

 3. gmarkov 26 септември 2013 at 12:50 Permalink

  Здравейте.
  Преди няколко месеца позлвах сайта и останах много доволен. Съпругата ми взе виза С и вече се върнахме от БГ. Сега започва новата главоблъсканица и ще съм Ви много благодарен, ако пак ми окажате помощ. Ще се постарая да бъда максимално ясен.
  Съпругата ми има виза С, все още валидна (дадоха ни 6 месечна, за многократно влизане). Засега нямаме намерение да живеем в БГ, но искаме тя да има дългосрочна виза, та ако се наложи някакво спешно отиване до БГ (примерно смърт на близък, не дай Боже, но е реалност) тя да дойде с мен, а не всеки път да се ходи до посолството и да се плащат излишни пари. Оказа се, че виза Д е пак за 6 мес!? При това положение има ли смисъл от нея? Давали за 1г. само ако учиш, работиш или др. подобно. Това така ли е? И, не се ли оказва, че с виза С, ако ни дадат за 1г. е по-удобно? И накрая, документ за временно пребиваване в БГ (нещо като лична карта, струващо 200 и 500лв) задължително ли трябва да е предшестван от виза Д, за да бъде издаден?
  Благодаря Ви и ще очаквам отново Вашата помощ.

 4. Profile photo of Han
  Han 28 септември 2013 at 21:14 Permalink

  Въпросът Ви е малко подвеждащ, тъй като не се разбира дали искате да бъде обяснено каква е разликата между виза С, виза D и разрешено пребиваване или искате да Ви се даде съвет – кое е най-удачно за Вас.
  Ако искате да осмислите разликата между визите и разрешението за пребиваване, то:
  Визата за краткосрочно пребиваване – виза С дава право на чужденеца да пребивава максимално до 90 дни, независимо от нейната валидност – 3 месеца, 6 месеца или 1 година. Виза D дава право чужденеца да кандидатства за продължително или постоянно пребиваване и максималния й срок е за 180 дни. Прав сте, че визата е задължителна и предшества кандидатстването за пребиваване – продължително или постоянно.
  Разрешението за пребиваване е излишно да бъде коментирано, тъй като дава право на чужденеца да влиза и излиза от страната до неговата валидност, колкото пъти си пожелае. Даже в чл.40, ал.1, т.6 от ЗЧРБ има задължително условие за отседналост – чужденеца не трябва да допуска отсъствие от територията на ЕС за 12 последователни месеца, тъй като допускайки такова отсъствие – неговото пребиваване се отнема.
  Въоръжени с тази информация, оставяме на Вас да прецените кой вариант е най-удачен за Вас. Имайте предвид, че разрешенията за пребиваване изискват доста средства и ходене по администрации. Примерът, който цитирате – смърт на близък, както и други сериозни лични проблеми, са достатъчно основание да Ви бъде издадена бързо краткосрочна виза С и едва ли е причина да кандидатстване за разрешение за пребиваване.
  Надяваме се да сме били полезни и Ви желаем всичко добро!

 5. gmarkov 9 октомври 2013 at 14:39 Permalink

  Благодаря Ви, за отговора!
  Напълно отговорихте на моето питане. Поздрави


Отговори

css.php
 

 

Powered by WordPress Popup